หม้อไอน้ำก๊าซโพรเพนเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงงานสิ่งทอ