ความแตกต่างระหว่างเหมืองหลุมเปิดเหมืองและใต้พื้นดินที่มีเพลา