บดที่ใช้เสร็จสมบูรณ์เพื่อขายในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์