สาเหตุของความล้มเหลวในการบุแถวของโรงสีลูกชิ้นทองคำ