ผลกระทบของการทำให้เป็นเนื้อเดียวกันโรงงานดิบในซีเมนต์