การผลิตเครื่องบดแบบก่อสร้างองค์กรที่ได้รับทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ